คู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี :ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ในรูปที่ละลายน้ำได้และสารหนู
#1
คู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี :ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ในรูปที่ละลายน้ำได้และสารหนู

          กรมวิชาการเกษตรมีหน้าที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์และควบคุมดูแลคุณภาพปุ๋ยที่ผลิตและจำหน่าย รวมทั้งนำเข้าและส่งออกทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งผลการทดสอบจะถูกนำไปใช้ในการกำกับและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ปัจจุบัน กรมวิชาการเกษตร ได้ออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับปุ๋ยที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2564 และกำหนดการรับแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ในรูปที่ละลายน้ำได้ ดังนั้น กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยกลุ่มวิจัยเกษตรเคมี จึงได้จัดทำคู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี : ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ในรูปที่ละลายน้ำได้ และสารหนู เพื่อใช้เป็นวิธีมาตรฐานสำหรับการตรวจวิเคราะห์ สำหรับห้องปฏิบัติการ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี


ไฟล์แนบ
.pdf   คู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ในรูปที่ละลายน้ำได้และสารหนู.pdf (ขนาด: 3.14 MB / ดาวน์โหลด: 2,075)
ตอบกลับ