การจัดทำฐานข้อมูลแบบ CSV สำหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
#1
การจัดทำฐานข้อมูลแบบ CSV สำหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล

          ระบบฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูลได้ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งการเพิ่มข้อมูล การแก้ไข การลบ การค้นหา ตลอดจนการเรียกดูข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งในกรณีที่มีข้อมูลปริมาณไม่มากสามารถสร้างฐานข้อมูลอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Excel ในการสร้างไฟล์ excel และ ไฟล์ Comma separated values (CVS) ที่เป็นไฟล์ข้อความประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง ใช้เครื่องหมายจุลภาค หรือคอมม่า (,) ในการแบ่งแต่ละคอลัมน์ ประโยชน์ของการบันทึกไฟล์เป็น CSV คือความเข้ากันได้กับโปรแกรมหลากหลายและสามารถแลกเปลี่ยนได้ง่ายระหว่างโปรแกรมฐานข้อมูล สเปรตชีท และเวิร์ด โดยปกติ การสร้างไฟล์ CSV จะเกี่ยวข้องกับโปรแกรม Excel แต่เราสามารถสร้างและบันทึกไฟล์ CSV จากโปรแกรม Notepad โดยการเปลี่ยนนามสกุล ซึ่งเป็นการง่ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีโปรแกรม Excel ติดตั้งอยู่ การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและการแสดงผลต่าง ๆ ผ่านการแปลงไฟล์ทั้งสองเป็น JSON (JavaScript Object Notation) ซี่งเป็นรูปแบบสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลคอมพิวเตอร์ รูปแบบ JSON เป็นข้อความธรรมดาที่มนุษย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ ดังนั้นเอกสารวิชาการฉบับนี้จึงรวบรวม และเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลแบบ CSV สำหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเป็นการจัดการฐานข้อมูลอย่างง่ายเกือบทั้งหมด ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การออกแบบตารางฐานข้อมูลด้วย Excel การจัดการกับตารางฐานข้อมูลด้วย Excel ด้วยการใช้ฟอร์ม การเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table การแปลงและบันทึกไฟล์เป็น CSV การนำเข้าไฟล์ CSV สำหรับ Microsoft Excel การแปลงไฟล์ Excel เป็น JSON ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับ Excel เวอร์ชั่น 2013 และ 2019 เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


ไฟล์แนบ
.pdf   การจัดทำฐานข้อมูลแบบ CSV สำหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล.pdf (ขนาด: 3.51 MB / ดาวน์โหลด: 902)
ตอบกลับ