การระบาดของแมลงดำหนามมะพร้าวและหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่วิกฤติ และหนอนหน้าแมวในพื้นที
#1
การระบาดของแมลงดำหนามมะพร้าวและหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่วิกฤติ และหนอนหน้าแมวในพื้นที่เฝ้าระวัง

การระบาดของแมลงดำหนามมะพร้าวและหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่วิกฤติ และหนอนหน้าแมวในพื้นที่เฝ้าระวัง : ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดและแนวทางการป้องกันกำจัด นี้จัดทำขึ้น เพื่อรวบรวมผลการศึกษา ในโครงการวิจัยติดตามการระบาดแมลงศัตรูมะพร้าว และปาล์มน้ำมัน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนาระบบเตือนภัย ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564 ของกรมวิชาการเกษตร เป็นองค์ความรู้ใหม่ เรื่อง ปัจจัยที่ผลต่อการระบาดของแมลงดำหนามมะพร้าวและหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่วิกฤติ และหนอนหน้าแมวในพื้นที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชเพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติ และปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของแมลงศัตรูพืช พร้อมทั้งให้แนวทางการควบคุม
ตอบกลับ