การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
#1
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร

          ระบบการจัดการความรู้เป็นการที่หน่วยงานมีรูปแบบที่ชัดเจนในการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้และมีการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาหน่วยงานเข้าสู่รูปแบบขององค์การแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนกรมวิชาการเกษตรได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งวางกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเกี่ยวข้องกันหลายกลุ่มและผู้รับผิดชอบหลักเกษียณอายุราชการ เพื่อให้กระบวนงานดังกล่าวมีรูปแบบที่ชัดเจนในการรวบรวมองค์ความรู้ของหน่วยงานที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้และมีการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ คณะทำงานการจัดการความรู้ของกองการเจ้าหน้าที่และกองการเจ้าหน้าที่จึงนำองค์ความรู้ของกระบวนงานการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลมาจัดทำเป็นคู่มือ ซึ่งประกอบด้วยกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้บุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ไฟล์แนบ
.pdf   2562คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf (ขนาด: 2.13 MB / ดาวน์โหลด: 95)
ตอบกลับ