การขยายพันธุ์ยางพาราและแนวทางการจำแนกพันธุ์ยางด้วยสายตา
#1
การขยายพันธุ์ยางพาราและแนวทางการจำแนกพันธุ์ยางด้วยสายตา
กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

          ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาความรู้ในองค์กรเป็นหน้าที่หนึ่งของส่วนราชการ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในองค์กรให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองการยางเลือกกระบวนงานหลักที่จะนำมาจัดการความรู้ คือ การออกใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า โดยให้ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทราเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ซึ่งความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในกระบวนงานนี้ ได้แก่ องค์ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ยาง และทักษะในการจำแนกพันธุ์ยางด้วยสายตา คณะทำงานจึงได้ดำเนินการปรับปรุงองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม และเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่ยังขาดอยู่ รวบรวมจัดทำเป็นเอกสารองค์ความรู้เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึง และสามารถพัฒนาตนเองรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   62-การขยายพันธุ์ยางพาราและแนวทางการจำแนกพันธุ์ยางด้วยสายตา.pdf (ขนาด: 3.28 MB / ดาวน์โหลด: 178)
ตอบกลับ