คู่มือวิธีการตรวจสอบเอกสารการใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน หรือเช่าซื้อ หรือการผ่อนชำระ
#1
คู่มือวิธีการตรวจสอบเอกสารการใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน หรือเช่าซื้อ หรือการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน
กองคลัง กรมวิชาการเกษตร

          การใช้สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการจะต้องถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉะนั้นข้าราชการผู้ที่ต้องการใช้สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านควรทราบถึงสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการขอใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อ หรือการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน ขั้นตอนในการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านได้อย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการต้องทราบถึงแนวทางในการตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการใช้สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน หรือเช่าซื้อ หรือการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติสิทธิให้แก่ข้าราชการผู้ขอใช้สิทธิ


ไฟล์แนบ
.pdf   2558คู่มือวิธีตรวจสอบเอกสารการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านฯ.pdf (ขนาด: 922.85 KB / ดาวน์โหลด: 2,296)
ตอบกลับ