คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค
#1
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค
กองคลัง กรมวิชาการเกษตร

          ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทำหน้าที่กำกับ ดูแล ควบคุม และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลัง เพื่อให้แต่ละส่วนราชการสามารถจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ภายใต้แนวทางเดียวกัน กรมบัญชีกลางจึงได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต้นสังกัดมีการกำกับดูแลหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดให้จัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและปัจจุบันยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการผลักดันให้หน่วยงานเร่งตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลทางบัญชี ซึ่งจะส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถนำข้อมูลบัญชีไปใช้ในการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสะท้อนถึงความรับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการแจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๓ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ส่วนราชการมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด


ไฟล์แนบ
.pdf   2566คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค (ณ ม.ค.2566).pdf (ขนาด: 14.58 MB / ดาวน์โหลด: 614)
ตอบกลับ