คู่มือการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ(สงป.301/302)
#1
คู่มือการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ(สงป.301/302) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566ของหน่วยงาน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise (SCE)
กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ

          กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล ได้จัดทาคู่มือการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise (SCE) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรใช้ประกอบในการบันทึกแผน/ผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามรอบเวลาที่กาหนด และมีทิศทางเดียวกัน รวมถึงเพื่อให้เจ้าหน้าที่กองแผนงานและวิชาการได้ข้อมูลที่สมบูรณ์นามาประมวลผลและวิเคราะห์ให้เกิดสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการสร้างโครงสร้างแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านโปรแกรม SCE 2) ขั้นตอน การรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านโปรแกรม SCE 3) ประเภทของผู้ใช้งานโปรแกรม SCE 4) ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 5) ประเภทรายจ่าย 6) รอบเวลาการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 7) วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม SCE 8) วิธีการเข้าระบบ 9) ส่วนประกอบของหน้าจอเริ่มต้น การบันทึกข้อมูล และการเรียกดูรายงาน 10) เกณฑ์การให้คะแนนตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับ สถาบัน/สานัก/กอง (ตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบรายงาน สงป.301/302 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise)


ไฟล์แนบ
.pdf   2566 การใช้งานระบบการติดตาม (SCE) ปี 66.pdf (ขนาด: 6.95 MB / ดาวน์โหลด: 238)
ตอบกลับ