คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับ
#1
คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/สถาบัน/กอง กรมวิชาการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมวิชาการเกษตร

          พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ และอาจจัดให้มีการประเมินผลภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือหน่วยงาน ในส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่ให้บริการมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สามารถเพิ่มผลงานโดย ไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย หรือสามารถดำเนินการตามแผนลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้

          กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการเจรจาข้อตกลง จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และมีกระบวนการการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากกรมฯ สู่หน่วยงานระดับสำนัก/สถาบัน/กอง เป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของกรมฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/สถาบัน/กอง ประกอบด้วยกรอบการประเมิน รายละเอียด และแนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดของหน่วยงานระดับสำนัก/สถาบัน/กอง เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางการดำเนการตามคำรับรองได้บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ระดับสำนัก สถาบันกอง กรมวิชาการเกษตร ระจำปีงบประมาณ 2566.pdf (ขนาด: 4.11 MB / ดาวน์โหลด: 370)
ตอบกลับ