โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและการป้องกันกำจัด
#1
โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและการป้องกันกำจัด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พิษณุโลกได้ดำเนินการรวบรวมและจัดทำการจัดการความรู้ (knowledge management) เรื่อง โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและการป้องกันกำจัด เป็นองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรของกรมวิชาการเกษตรและบุคคลที่สนใจทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและการป้องกันกำจัดซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้ที่ได้จากการวิจัย ประสบการณ์และการสำรวจจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเพื่อนำไปถ่ายทอดให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการปฎิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตของกรมวิชาการเกษตรและช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในพื้นที่ต่อไป

          การจัดการความรู้เล่มนี้ได้รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในเอกสารผลงานวิจัยต่างๆ และการลงสำรวจในพื้นที่ ทำให้ได้ข้อมูลและเทคโนโลยีการจัดการโรคและแมลงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งความรู้จากประสบการณ์ของผู้ทรงความรู้จะทำให้ได้องค์ความรู้ที่นักวิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงานจากการแลกเปลี่ยนความรู้ นอกจากนี้กิจกรรมการจัดการความรู้ยังส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการจัดการความรู้ในเรื่องที่กำหนดจนเสร็จสิ้นองค์ความรู้ที่ได้มีสำระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและการป้องกันกำจัด ตั้งแต่ชนิดและอาการของโรคเริ่มแรกที่ปรากฎและอาการในระยะรุนแรง ผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และแนวทางการป้องกันกำจัดที่เหมาะสม และแมลงที่สำคัญต่อการเข้าทำลายในระยะต่างๆ จนถึงเมล็ดซึ่งมีผลต่อปริมาณและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ คณะผู้จัดทำการจัดการความรู้ขอขอบคุณผู้ทรงความรู้


ไฟล์แนบ
.pdf   2565 โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง.pdf (ขนาด: 61.71 MB / ดาวน์โหลด: 84)
.pdf   2565 โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของการผลิตเมล็ดพันธ์ถั่วเหลืองและการป้องกันกำจัด.pdf (ขนาด: 70.79 MB / ดาวน์โหลด: 122)
ตอบกลับ