การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
#1
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
ศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร

          มัลติมีเดียเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาต่อเนื่องทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ต้นทุนในการผลิตและจัดหามัลติมีเดียถูกลงอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต และประสิทธิภาพการแสดงผลทั้งภาพและเสียงถูกพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากสถานที่ต่างๆ ทั้งยังมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็วขึ้นด้วย มัลติมีเดียนาไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ แทบทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ด้านธุรกิจการค้า ด้านสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาที่มีการพัฒนานาไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ในปัจจุบันการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสื่อหลายๆ แบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง และอื่นๆ มีการนาสื่อต่างๆ มาใช้ร่วมกันมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวก เพิ่มการใช้งานแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ระหว่างซอฟต์แวร์และผู้ใช้ ทาให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด


ไฟล์แนบ
.pdf   2560 การสร้างสื่อมัลติมีเดีย.pdf (ขนาด: 1 MB / ดาวน์โหลด: 1,461)
ตอบกลับ