ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด กรมวิชาการเกษตร
#1
ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด กรมวิชาการเกษตร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร

          คู่มือการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานทางด้านฐานทรัพยากรห้องสมุด กรมวิชาการเกษตร ให้สามารถดาเนินงานสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าใช้งานฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสมาชิก การเข้าสู่ระบบ การดาวน์โหลดหนังสือ การดาวน์โหลด CD/DVD และการสืบค้น


ไฟล์แนบ
.pdf   2562 ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด กรมวิชาการเกษตร.pdf (ขนาด: 1.63 MB / ดาวน์โหลด: 97)
ตอบกลับ