ฐานข้อมูลพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
#1
ฐานข้อมูลพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร

          การจัดการข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศในลักษณะฐานข้อมูลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับทุกหน่วยงาน เนื่องจากปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บเป็นแบบแฟ้มข้อมูล ทาให้มีแฟ้มข้อมูลเป็นจานวนมาก เกิดความซ้าซ้อนของข้อมูลก่อให้เกิดปัญหามากมาย (ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์, 2551) ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทาระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ที่ประกอบไปด้วยหมวดพันธุ์พืช ประเภทพันธุ์พืชรับรอง วันที่รับรอง ปีรับรอง ชื่อพันธุ์พืช ประวัติ ลักษณะประจาพันธุ์ ลักษณะเด่น พื้นที่แนะนา และรูปภาพ จะช่วยให้บุคลากร และผู้สนใจสามารถดาเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยาและประหยัดเวลาในการสืบค้นหารายละเอียดข้อมูลพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร


ไฟล์แนบ
.pdf   2563 ระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร.pdf (ขนาด: 2.08 MB / ดาวน์โหลด: 138)
ตอบกลับ