โรคและแมลงไร - ศัตรูสำคัญของส้มเปลือกล่อน
#1
โรคและแมลงไร - ศัตรูสำคัญของส้มเปลือกล่อน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร

          ส้มเปลือกล่อนเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย พื้นที่ปลูกทั้งประเทศปี 2557 เท่ากับ 86,837 ไร่ ผลผลิต 137,726 ตัน แหล่งปลูกที่สำคัญอยู่ในจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ สุโขทัย แพร่ และเชียงราย ซึ่งมีพื้นที่ปลูก 27,824 26,296 12,422 และ 3,797 ไร่ ตามลำดับ มีผลผลิต 63,142, 34,066 7,454 และ 5,832 ตัน ตามลำดับ ประเด็นปัญหาการผลิตส้มเปลือกล่อนที่สำคัญคือ มีโรค - แมลงระบาดและจัดการดินปุ๋ยน้ำอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม ทำให้เกษตรกรใช้สารเคมีและปัจจัยการผลิตมากหรือเกินความจำเป็น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงและอาจมีสารพิษตกค้างจนไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนกระทบต่อสภาพแวดล้อม

          การจัดการความรู้ (knowledge management) ด้านโรคและแมลงไร - ศัตรูสำคัญของส้มเปลือกล่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ร่วมกัน มีการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับมาเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานต่อไป ซึ่งตามขั้นตอนการเผยแพร่องค์ความรู้จึงได้จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง โรคและแมลง - ไรศัตรูสำคัญของส้มเปลือกล่อน สวพ.1 ขอขอบคุณคณะผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ควาอนุเคราะห์แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์และถูกต้องมากขึ้น สวพ. 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ สวพ.1 เกษตรกร และผู้สนใจ


ไฟล์แนบ
.pdf   2560 โรคและแมลงไรศัตรูส้มเปลือก.pdf (ขนาด: 7.29 MB / ดาวน์โหลด: 908)
ตอบกลับ