เทคโนโลยีการผลิตมันเทศ
#1
เทคโนโลยีการผลิตมันเทศ
ศูนย์วิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

          มันเทศเป็นพืชอาหารที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 7 ของโลก รองจากข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี มันฝรั่ง มันสาปะหลัง และถั่วเหลือง โดยในปี พ.ศ. 2558/2559 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมันเทศ 23,717 ไร่ ผลผลิต 27,654 ตัน กิโลกรัมต่อไร่ ด้านการวิจัยและพัฒนามันเทศ กรมวิชาการเกษตรโดยสถาบันวิจัยพืชสวนและศูนย์วิจัยเครือข่าย ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์มันเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2528 ถึงปัจจุบัน ซึ่งนักวิจัยที่ทำงานทำงด้านปรับปรุงพันธุ์มันเทศมาอย่างต่อเนื่องของศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย คือ คุณรักชัย คุรุบรรเจิดจิต ใกล้จะเกษียณอายุราชการ

          ดังนั้น สถาบันวิจัยพืชสวน จึงได้จัดทำองค์ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตมันเทศ เพื่อให้ท่านได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วยสถานการณ์การผลิต ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปลูกและการดูแลรักษา ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการใช้ประโยชน์ และมาตรฐานมันเทศ เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้นักวิจัยของสถาบันวิจัยพืชสวนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้สนใจได้นาไปใช้ประกอบการวิจัยหรือพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถาบันวิจัยพืชสวนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะมีประโยชน์แก่นักวิชาการ เกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป


ไฟล์แนบ
.pdf   2559 เทคโนโลยีการผลิตมันเทศ.pdf (ขนาด: 3.68 MB / ดาวน์โหลด: 2,145)
ตอบกลับ