การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสวนพันธุ์ดีโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระบบจมชั่วครา
#1
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสวนพันธุ์ดีโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระบบจมชั่วคราว
ศูนย์วิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

          การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชระบบจมชั่วคราว (Temporary Immersion Bioreacter System : TIBs) เป็นเทคนิคใหม่ มีประโยชน์อย่างมากทางด้านการเกษตร สามารถใช้ในการขยายพันธุ์ดีได้ในปริมาณมาก รวดเร็ว และตรงตามพันธุ์ ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานที่ต้องใช้ในการถ่ายเนื้อเยื่อลงในอาหารใหม่ (Substrate) และประหยัดพื้นที่ที่ใช้ในการผลิตพืช เมื่อเปรียบเทียบกับการเพาะเนื้อเยื่อในรูปแบบเดิม


ไฟล์แนบ
.pdf   2560 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสวนพันธุ์ดีโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระบบจมชั่วคราว.pdf (ขนาด: 7.85 MB / ดาวน์โหลด: 189)
ตอบกลับ