เทคโนโลยีการผลิตมะคาเดเมีย
#1
เทคโนโลยีการผลิตมะคาเดเมีย
ศูนย์วิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

         มะคาเดเมีย เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ใบมีสีเขียวตลอดปี จัดเป็นพืชสวนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วโลก มีราคาสูง สามารถใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด เช่น เนื้อในมะคาเดเมียอบรสชาติต่าง ๆ คุกกี้มะคาเดเมีย มะคาเดเมียเคลือบช็อกโกแลต ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น สบู่ ครีมบำรุงผิว แชมพู และถ่านอัดแท่งจากกะลามะคาเดเมีย เป็นต้น

         มะคาเดเมีย เริ่มนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2496 โดยกรมกสิกรรม (เดิม) ในสมัยนั้นและมีการติดต่อนำพันธุ์ กิ่งพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์ เข้ามาปลูกศึกษาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2527 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้สนับสนุนงบประมาณในการสั่งซื้อพันธุ์เข้ามาให้ทดลองศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประทานให้แก่กรมวิชาการเกษตรและทรงเล็งเห็นความสำคัญของพืชนี้ ซึ่งศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง มีบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้มาสู่รุ่นต่อรุ่นประกอบกับในปัจจุบันบุคลากรที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับมะคาเดเมียในด้านต่างๆ บางท่านก็เกษียณอายุราชการ บางท่านก็ใกล้เกษียณอายุราชการ ดังนั้น ในปี 2563 สถาบันวิจัยพืชสวน และ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จึงได้เลือกและจัดทำองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตมะคาเดเมีย และได้เชิญบุคลากรที่ทำงานและมีประสบการณ์เกี่ยวกับมะคาเดเมียทั้งจากอดีตและปัจจุบันมาให้ข้อมูล และร่วมวิเคราะห์กระบวนการในขั้นตอนที่เป็นงานประจำหรือเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่อยู่ในตัวบุคคลและนำมาเรียบเรียงจัดทำเป็นเอกสารวิชาการ การจัดการความรู้ “เทคโนโลยีการผลิตมะคาเดเมีย” ซึ่งเนื้อหาสาระในเอกสารวิชาการดังกล่าว เป็นการรวบรวมสถานการณ์การผลิตและการตลาด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะคาเดเมีย ประวัติและการพัฒนาพันธุ์ พันธุ์และการพัฒนาพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการผลิตให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพได้มาตรฐานสร้างความมั่นคงและรายได้เพิ่มขึ้นแก่ทุกภาคส่วน รวมถึงช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ไฟล์แนบ
.pdf   2563 เทคโนโลยีการผลิตมะคาเดเมีย.pdf (ขนาด: 28.69 MB / ดาวน์โหลด: 525)
ตอบกลับ