เทคโนโลยีการผลิตโกโก้
#1
เทคโนโลยีการผลิตโกโก้
สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

          โกโก้เป็นพืชอุตสาหกรรมที่สามารถนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้หลากหลาย นิยมนำไปเป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่ม อาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทำให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์โกโก้อย่างมากทั้งในและต่างประเทศ จึงนับเป็นพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจพืชหนึ่ง ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ปลูกไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย กรมวิชาการเกษตรได้เล็งเห็นความสำคัญของโกโก้ จึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยพืชสวนโดยศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรเชิญบุคลากรที่ทำงานและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพืชโกโก้ ทั้งผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่ทำงานปัจจุบันมาร่วมให้ข้อมูล วิเคราะห์ตามกระบวนการจัดการองค์ความรู้และนำมาเรียบเรียงจัดทำเป็นเอกสารวิชาการ การจัดการความรู้ "เทคโนโลยีการผลิตโกโก้" เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อสังคมที่มีความต้องการข้อมูลโกโก้มาพัฒนาการผลิตโกโก้ให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด ซึ่งเนื้อหาสาระในเอกสารกล่าวถึงที่มาและความสำคัญ สถานการณ์การผลิตและการตลาด พันธุ์โกโก้ เทคโนโลยีการผลิตโกโก้ การจัดการศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เครื่องจักรกลทางการเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโกโก้ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคคลากรในองค์กร ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และศูนย์วิจัยพืชสวนอื่น ๆ ที่ทำงานวิจัยโกโก้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปลูกดูแลรักษา ลดความเสี่ยงในการวิจัย เพื่อให้งานวิจัยและพัฒนาประสบความสำเร็จ สามารถต่อยอด
การพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้และขยายฐานองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ภาคเอกชน ที่สนใจในการพัฒนาการผลิตโกโก้คุณภาพต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   2564 เทคโนโลยีการผลิตโกโก้.pdf (ขนาด: 12.08 MB / ดาวน์โหลด: 3,292)
ตอบกลับ