การใช้สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช เพื่อแก้ไขปัญหาความต้านทานศัตรูพืช
#1
การใช้สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช เพื่อแก้ไขปัญหาความต้านทานศัตรูพืช
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

          สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนาวิชาการเกษตรด้านอารักขาพืชตามนโยบายสำคัญและแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรยังมีนโยบายอารักขาพืชที่มุ่งเน้นลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อลดปัญหาพิษตกค้างของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภค และยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชและผลผลิตสู่เกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน

          เนื่องจากเกษตรกรมีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชบ่อยครั้งโดยไม่มีการหมุนเวียนกลุ่มสารอย่างถูกต้อง ทำให้ศัตรูพืชสร้างความต้านทานต่อสารกำจัดศัตรูพืชมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เกษตรกรต้องใช้สารในปริมาณที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมศัตรูพืชที่ต้านทาน เพื่อปกป้องผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชจึงได้มีการศึกษาวิจัยโดยมีเป้าหมายเพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับจัดการปัญหาศัตรูพืชต้านทาน ซึ่งจะทำให้สามารถลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้นในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชต้านทาน และยังทำให้สามารถรักษาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ เพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไป

          เอกสารวิชาการ การใช้สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืชเพื่อแก้ไขปัญหาความต้านทานศัตรูพืชเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการแก้ปัญหาแมลงและไรต้านทานต่อสารกำจัดศัตรูพืชสำหรับนักวิชาการ เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาในเอกสารนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการและองค์ความรู้จากนักวิจัยหลายท่านที่มีประสบการณ์ทางานเกี่ยวข้องกับการบริหารศัตรูพืช ซึ่งข้อมูลและองค์ความรู้ที่รวบรวมจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาความต้านทานของแมลงและไรศัตรูพืชของประเทศไทย สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชหวังเป็นอย่างยิ่งว่ำข้อมูลในเอกสารวิชาการเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ เพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาความต้านทานของแมลงและไรศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ อันจะทำให้การป้องกันกำจัดแมลงและไรศัตรูพืชทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน


ไฟล์แนบ
.pdf   2564 การใช้สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช เพื่อแก้ไขปัญหาความต้านทานศัตรูพืช.pdf (ขนาด: 24.3 MB / ดาวน์โหลด: 537)
ตอบกลับ