การประเมินสมบัติของดินในพื้นที่ปลูกกระเจี๊ยบเขียว
#1
การประเมินสมบัติของดินในพื้นที่ปลูกกระเจี๊ยบเขียว
กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          การประเมินสมบัติดินในพื้นที่ปลูกกระเจี๊ยบเขียว เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานของโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจุลินทรีย์และชีวมวลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการธาตุอาหารพืชร่วมกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพจากจุลินทรีย์และชีวมวลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (fundamental fund) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และได้รับการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และยานพาหนะสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานวิจัยจากกรมวิชาการเกษตร โดยคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสำรวจ และเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ปลูกกระเจี๊ยบเขียวของเกษตรกรในตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และที่ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปวิเคราะห์สมบัติดินทั้งทางเคมีและกายภาพ และนำผลวิเคราะห์สมบัติดินที่ได้ ไปประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน สำหรับใช้แนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน และการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่


ไฟล์แนบ
.pdf   2. กระบวนการประเมินสมบัติของดินในพื้นที่ปลูกกระเจี๊ยบเขียว 1.pdf (ขนาด: 833 KB / ดาวน์โหลด: 491)
ตอบกลับ