การประเมินสมบัติของดินในพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน
#1
การประเมินสมบัติของดินในพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน
กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          การประเมินสมบัติดินในพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานของโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจุลินทรีย์และชีวมวลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการธาตุอาหารพืชร่วมกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพจากจุลินทรีย์และชีวมวลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (fundamental fund) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และได้รับการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และยานพาหนะสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานวิจัยจาก กรมวิชาการเกษตร โดยคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสำรวจ และเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวานของเกษตรกรในตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ แปลงเกษตรผู้ปลูกข้าวโพดหวานตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปวิเคราะห์สมบัติดินทั้งทางเคมีและกายภาพ และนำผลวิเคราะห์สมบัติดินที่ได้ ไปประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน สำหรับใช้แนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน และการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่


ไฟล์แนบ
.pdf   4. กระบวนการประเมินสมบัติของดินในพื้นที่ปลูกข้าวโพด 1.pdf (ขนาด: 1.2 MB / ดาวน์โหลด: 810)
ตอบกลับ