การผลิตผลิตภัณฑ์แหนแดงร่วมกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอัดเม็ด
#1
การผลิตผลิตภัณฑ์แหนแดงร่วมกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอัดเม็ด
กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          “การผลิตผลิตภัณฑ์แหนแดงร่วมกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอัดเม็ด” เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการธาตุอาหารพืชร่วมกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพจากจุลินทรีย์และชีวมวลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย โครงการย่อยที่ 1: วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย กิจกรรมที่ 1.2 วิจัยและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากแหนแดงร่วมกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอัดเม็ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัย ซึ่งเป็นงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุน ววน. สกสว. ปี 2565 จัดทำขึ้นเพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือผู้สนใจทั่วไปสามารถนำชีวมวลที่ผลิตขึ้นได้เองอย่างไม่มีวันหมด (renewable biomass source) ไม่ว่าจะเป็นแหนแดงหรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมาทำให้เกิดมูลค่ามากขึ้น และใช้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเพิ่มธาตุอาหารพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดินไปพร้อมกัน


ไฟล์แนบ
.pdf   5. การผลิตผลิตภัณฑ์แหนแดงร่วมกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอัดเม็ด.pdf (ขนาด: 756.52 KB / ดาวน์โหลด: 852)
ตอบกลับ