ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ลายไทย

ข้าพระพุทธเจ้า

ลายไทย

รายชื่อผู้ร่วมลงนามถวายพระพร


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า

นางสาวสุนทรี กันสุยะ

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี

กรมวิชาการเกษตร

นางสาวเอื้องฟ้า วรศิลป์ชัย

เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท เอเชียเน็ท-เท็ค (ประเทศไทย) จำกัด

นายอริยะ แจ่มฟ้า

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เคเบิ้ลเน็ทเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด

นางชิดชนก ถิรรัฐเศรษฐ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เคเบิ้ลเน็ทเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด

นางลินดา เรืองศรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท เคเบิ้ลเน็ทเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด

นางสาวกุลปริยา มาณีวงษ์

เจ้าหน้าที่บุคคล และเจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท เคเบิ้ลเน็ทเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด

สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยุทธนา มั่นคง

กนิษฐา ดอนเมือง

อรัญญา เเก้วทับทิม

เตโชว์ พุกจีน

นายเกรียงไกร สุภโตษะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวพัชรีวรรณ จงจิตเมตต์

นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เด็กหญิงนภัสสรา ประมวลมา

นักเรียน

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

นายศิรพงศ์ สกุลงาม

หน้าที่ ๒ จาก ๔