ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ลายไทย

ข้าพระพุทธเจ้า

ลายไทย

รายชื่อผู้ร่วมลงนามถวายพระพร


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า

นางสาวชัญญา สมณา

นักวิทยาศาสตร์

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร


วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 09:23

นางสาวภัทรา กิณเรศ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา

ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร


วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 05:32

Henriette Dach

Consultant

wireless

El Salvador Colon US Dollar


วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 03:31

นายวรากรณ์ เรือนแก้ว

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 15:54

สิริมาส เลาหะศิริมากุล


วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 11:43

นายสุพจน์ สัตยากุล

ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร

กรมวิชาการเกษตร


วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 10:50

พัฒนพันธุ์ คชินเผือก

นักวิชาการเกษตร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2

กรมวิชาการเกษตร


วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 10:02

นายสุรสิทธิ์ ขวัญยืน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1


วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 08:55

แขจรรยา สีระแก้ว

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร


วันที่ : 10 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 16:04

นางสาววรรณภา ธรรมมาลา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3


วันที่ : 10 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 11:50

นายปรีชา กาเพ็ชร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

กรมวิชาการเกษตร


วันที่ : 09 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 15:04

นางสาวกมลคณิสร์ รัตนะ

ครูผู้ช่วย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


วันที่ : 09 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 11:07

กฤษณะ ธรรมปัญโญ

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย

กองการยาง


วันที่ : 09 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 10:13

นายจิตติชัย ใหญ่ผา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4

กรมวิชาการเกษตร


วันที่ : 03 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 09:56

นางชุติมา วิหกเหิน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


วันที่ : 03 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 09:38
หน้าที่ ๒ จาก ๘