เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย ร่วมกับผู้บริหารจาก 14 หน่วยงาน ซึ่งเป็นความร่วมมือภายใต้ร่มโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

***************