เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร ครั้งที่ 1-1/2566 ณ ห้องประชุม 351 อาคาร 3 ชั้น 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม เช่น นายเอกพงษ์ น้อยสร้าง (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) นายอำนวย อรรถลังรอง (สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร) นายเกรียงไกร ศุภโตษะ (กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร) นางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์ (สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) เภสัชกรหญิงมนฑกา ธีรชัยสกุล (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญญา มะโนชัย (คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) รองศาสตราจารย์รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล และนางสมฤดี มงคล สำนักกำหนดมาตรฐาน มกอช. ทำหน้าที่เลชานุการ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะมีการพิจารณาจัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร เพื่อให้การนำมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร (มกษ. 3502) ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชชนิดกัญชา กัญชง กระท่อม ด้วย
 
#กรมวิชาการเกษตร #DOATOGETHER
#50ปีกรมวิชาการเกษตร
 
***************