1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะท…

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562

     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ตึกกสิกรรม การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาปัญหาอุปสรรคจากการติดตาและประเมินผลและหาแนวทางการแก้ไข

Related
แชท
Skip to content