1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 144-4/2566

การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 144-4/2566

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 144-4/2566 เพื่อพิจารณาและติดตามการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ของหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบU Video Conference)

#กรมวิชาการเกษตร #DOATOGETHER

#50 ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
แชท
Skip to content