เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าประมงคุณภาพ Fisherman Shop Festival ณ โซนสันทนาการองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) กรุงเทพฯ โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน งานการส่งเสริมจำหน่ายสินค้าประมงคุณภาพ Fisherman Shop Festival จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2566 ณ ตลาด อ.ต.ก. กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าประมง สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าประมงรวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าประมงคุณภาพที่ได้รับรองตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียวมากยิ่งขึ้น