เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมแนวทางมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2566 ในโอกาสนี้ นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศทุกสำนักงาน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting โดยมี ดร.สรรเสริญ สมะลาพา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมฯ

#กรมวิชาการเกษตร #DOATOGETHER
#50ปีกรมวิชาการเกษตร
 

***************