การเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปเกาหลี ปี 2564 (สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร)

สำนักวิจัยพัฒนาการอา […]

การเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกผลหมากสดไปไต้หวัน ปี 2564 (สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร)

สำนักวิจัยพัฒนาการอา […]

การประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์”

กรมวิชาการเกษตร แจ้ง […]