คู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี : ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ในรูปที่ละลายน้ำได้ และสารหนู

Download >>> คู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี : ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ในรูปที่ละลายน้ำได้ และสารหนู 

คู่มือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของกรมวิชาการเกษตร

คู่มือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ขั้นตอนการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ และขั้นตอนการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในผลงานวิจัย ดาวน์โหลดเอกสาร