คู่มือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของกรมวิชาการเกษตร

คู่มือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ขั้นตอนการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ และขั้นตอนการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในผลงานวิจัย ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการปฏิบัติงาน ของพนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต