ประกาศรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2565 แบบออนไลน์ (Online) รุ่นที่ 1

  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2565 แบบออนไลน์ (Online) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2565” สมัครผ่าน https://doa.fti.academy/auth/apply  สอบถามขั้นตอนการสมัคร และการชำระเงิน โทร. 02-3451226 […]

ประชาสัมพันธ์ขอขยายและเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ขอขยายและเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสรรหากรรมการผู้ทรงวุฒิ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕  *********  

ประชาสัมพันธ์กำหนดการขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิ “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์”

ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้อนุญาตให้ใช้สิทธิ สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ สำหรับข้าวโพดและข้าวฟ่าง สำหรับข้าว และ สำหรับอ้อยและมันสำปะหลัง ให้กับผู้ประกอบที่ให้ความสนใจ และในปัจจุบันยังคงมีผู้ประกอบการให้ความสนใจขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  ************  

ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักงานคุ้มครองพันธุืพืช อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ โดยปฎิบัติตามแผนการดำเนินงานที่กรมวิชาการเกษตรเห็นชอบแล้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ *************