คู่มือขั้นตอนการปฎิบัติงานการตรวจสอบพืชและผลิตภัณฑ์พืชนำผ่านแดนแบบการถ่ายลำ ณ ด่านตรวจพืชเชียงแสน (ฉบับสมบูรณ์)

ด้วยสำนักควบคุมพืชแล […]