เอกสารบรรยายนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 82 ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม”

เอกสารบรรยายนักบริหา […]

ประกาศรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2565 แบบออนไลน์ (Online) รุ่นที่ 1

  สำนักควบคุมพืชและว […]

ประชาสัมพันธ์ขอขยายและเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช

ด้วยกรมวิชาการเกษตร […]