ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องยางพาราและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 7-2/2565

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องยางพาราและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 7-2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ***************  

ประชุมเฉพาะกิจการประชุมแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ ปี 2565

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบให้ ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมเฉพาะกิจการประชุมแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ ปี 2565 และมาตรการเยียวยาช่วยเหลือชาวสวนลำไยฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ […]

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันสถาปนากรมฯ ครบรอบ 59 ปี ภายใต้หัวข้อ “ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในการนี้นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมในพิธีเปิดด้วย […]

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช” ณ ห้องประชุมโรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ด้วยกรมวิชาการเกษตรมีภารกิจด้านการบริการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช ตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช และการผลิตพืชอินทรีย์ โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 […]

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2565 ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่และการเข้าถึงการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรี และมาตรฐานด้านการเกษตรอื่น […]

ร่วมให้การต้อนรับ และหารือผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยคณะ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนางเพลิน สิริวิระพันธุ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมให้การต้อนรับและหารือกับนางสาวสุภาภรณ์ โรจนรุ่งทวี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยคณะ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เกิดจากระเบียบ ข้อบังคับ […]

ติดตามตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหากับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ ดร.ประพิศ วองเทียม ผอ.สวพ.4 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานในภารกิจที่กรมวิชาการเกษตรมอบหมาย และร่วมต้อนรับท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสติดตามตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหากับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด […]