ตรวจเยี่ยมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อ … อ่านเพิ่มเติม ตรวจเยี่ยมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

Skip to content