นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

โทร : 0-2940-5412

 
ดร.สมบัติ ตงเต๊า

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โทร : 0-2579-0582

นายอนันต์ อักษรศรี

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/

ผอ.สำนักงานเลขานุการกรม
โทร : 0-2579-2445, 0-2579-0580

นายพิพัฒน์ พิบูลย์

รักษาการตำแหน่ง ผอ.สำนักนิติการ
โทร : 0-2940-5395

 
 
 
ผอ.สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

โทร : 0-2579-4127

นายดนัย นาคประเสริฐ

ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
โทร : 0 2904 6885-95

นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง

ผอ.สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
โทร : 0-2940-6670, 0-2940-6573

นายศรุต สุทธิอารมณ์

ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
โทร : 0-2579-5583 ต่อ 139, 0-2579-8540

นายปรัชญา วงษา

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
โทร : 0-2579-9551

นางสาวอรสา จุลสุคนธ์

ผอ.กองคลัง
โทร : 0-2579-5243, 0-2579-9589

น.ส.ภารดี ไวยคะณี

ผอ.กองแผนงานและวิชาการ
โทร : 0-2940-5479

นายธีรภัทร เข็มทอง

ผอ.กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โทร : 0-2579-8542, 0-2940-6803

นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์

ผอ.กองพัฒนาระบบและ รับรองมาตรฐานสินค้าพืช
โทร : 0-2940-6362-3 ต่อ 1123

นางสาวลมัย ชูเกียรติวัฒนา

ผอ.กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
โทร : 0-2579-3579, 0-2940-5442

นายชูชาติ วัฒนวรรณ

ผอ.กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการ หลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
โทร : 0-2940-6868, 0-2940-6362 ต่อ 1101, 1102

นางสาวฉันทนา คงนคร

ผอ.กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
โทร : 0-2940-7129, 0-2940-6308

นายธงชัย คำโคตร

ผอ.กองการยาง
โทร : 0-2940-7098

นางเสริมพร กึ่งพุทธพงศ์

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร : 0-2940-6872

นายอัคคพล เสนาณรงค์

ผอ.สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
โทร : 0-2940-5581

ผอ.สถาบันวิจัยพืชไร่และ พืชทดแทนพลังงาน
โทร : 0-2579-3930

นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย

ผอ. สถาบันวิจัยพืชสวน
โทร : 0-2940-5484 – 5

 
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ – ๘

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑
โทร : 0-5311-4121 – 5

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒
โทร : 0-5531-3130, 0-5531-3127

นายจำลอง กกรัมย์

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓
โทร : 0-4320-3500, 0-4320-3504

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔
โทร : 0-4521-0422 – 3

นายปัญญา พุกสุ่น

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕
โทร : 0-5640-5070, 0-5640-5072 – 3

นายชลธี นุ่มหนู

ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖
โทร : 0-3939-7134, 0-3939-7176

นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗
โทร : 0-7725-9445 – 6

นายจิระ สุวรรณประเสริฐ

ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘
โทร : 0-7444-5905-6