นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โทร : 0-2940-5412

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โทร : 0-2579-0582

นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โทร : 0-2579-2279

.

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โทร : 0-2579-2279