นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โทร : 0-2940-5412

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โทร : 0-2579-0582

นายสมบัติ ตงเต๊า

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โทร : 0-2579-4855

นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โทร : 0-2579-2279
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/

นางสาวธิดากุญ แสนอุดม

เลขานุการกรม

โทร : 0-2579-2445, 0-2579-0580

นายพิพัฒน์ พิบูลย์

ผอ.สำนักนิติการ

-

นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ

ผอ.สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

นางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์

ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

โทร : 0 2904 6885-95

นายธรรมนูญ แก้วคงคา

ผอ.สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

โทร : 0-2940-6670, 0-2940-6573

นายศรุต สุทธิอารมณ์

ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

โทร : 0-2579-5583 ต่อ 139, 0-2579-8540

นายปรัชญา วงษา

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

โทร : 0-2579-9551

-

ผอ.กองคลัง

โทร : 0-2579-5243, 0-2579-9589

นายปัญญา พุกสุ่น

ผอ.กองแผนงานและวิชาการ

โทร : 0-2940-5479

นายธีรภัทร เข็มทอง

ผอ.กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โทร : 0-2579-8542, 0-2940-6803

นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์

ผอ.กองพัฒนาระบบและ รับรองมาตรฐานสินค้าพืช

โทร : 0-2940-6362-3 ต่อ 1123

นางจิราพรรณ ทองหยอด

ผอ.กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

โทร : 0-2579-3579, 0-2940-5442

นายชูชาติ วัฒนวรรณ

ผอ.กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการ หลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

โทร : 0-2940-6868, 0-2940-6362 ต่อ 1101, 1102

นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร

ผอ.กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

โทร : 0-2940-7129, 0-2940-6308

นายวีรชัย ชุณหสุวรรณ

ผอ.กองการยาง

โทร : 0-2940-7098

นางเสริมพร กึ่งพุทธพงศ์

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร : 0-2940-6872

นายอัคคพล เสนาณรงค์

ผอ.สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม

โทร : 0-2940-5581

-

ผอ.สถาบันวิจัยพืชไร่และ พืชทดแทนพลังงาน

โทร : 0-2579-3930

นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย

ผอ. สถาบันวิจัยพืชสวน

โทร : 0-2940-5484 – 5

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ – ๘

นางสาวจงรัก อิ่มใจ

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑

โทร : 0-5311-4121 – 5

นางสาวฉันทนา คงนคร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒

โทร : 0-5531-3130, 0-5531-3127

นางสาวนฤทัย วรสถิตย์

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓

โทร : 0-4320-3500, 0-4320-3504

นางประพิศ วองเทียม

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔

โทร : 0-4521-0422 – 3

นายเสกสรรค์ วรรณกรี

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕

โทร : 0-5311-4121 – โทร : 0-5640-5070, 0-5640-5072 – 3

นายชลธี นุ่มหนู

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖

โทร : 0-3939-7134, 0-3939-7176

นายก้องกษิต สุวรรณวิหค

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗

โทร : 0-7725-9445 – 6

นายจิระ สุวรรณประเสริฐ

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘

โทร : 0-7444-5905-6