Icon

ขอเชิญพิจารณาเสนอบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับพืชและเครื่องจักรทางการเกษตร

ขอเชิญ เสนอบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับพืชและเครื่องจักรทางการเกษตร ความยาวไม่เกิน ๘๐๐ คำ เพื่อตีพิมพ์ลงใน Open Access Government ฉบับเดือน ก.ค. ๒๕๖๓
โดยส่งบทความได้ที่ E-mail :JMiles@openaccessgovernment.rg
ภายในวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ และสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างวารสารฉบับประจำเดือน เม.ย. ๒๕๖๓ ได้ที่
www.openaccessgovernment.org/open-access-government-april-2020/84660/

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Icon

การขอรับทุนวิจัยของสหภาพยุโรปแก่นักวิจัยไทย

Icon

Keeping Citizen of the Heart of All Digital Services - Success Story form Victoria, Australia; Thailand OpenGov Leadership Forum

กผง. แจ้งเรื่อง Thailand OpenGov Leadership Forum 2019

Icon

ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาของ TNMCS

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย แจ้งเรื่อง มีความประสงค์รับสมัครที่ปรึกษาด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ ประจำสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (Thai National Mekong Committee Secretariat - TNMCS)

Icon

ทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมและสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ Youth Exchang Scholarship (YES)

สถาบันเกษตราธิการ แจ้งเรื่อง ทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมและสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ Youth Exchang Scholarship (YES) จะจัดสอบชิงทุนโครงการศึกษาและวัฒนธรรม และสอบวัดระดับภาษอังกฤษ จำนวน 3 โครงการ

Icon

ผลการประชุมหารือการดำเนินโครงการ AFSIS และประเด็นอื่นๆ กับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง ผลการประชุมหารือการดำเนินโครงการ AFSIS และประเด็นอื่นๆ กับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น

Icon

รายงานภาวะความเคลื่อนไหวทางการเกษตรอินโดนีเซีย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

กผง. แจ้งเรื่อง รายงานภาวะความเคลื่อนไหวทางการเกษตรอินโดนีเซีย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

Icon

รายงานตลาดยางพาราธรรมชาติของจีนเดือนมกราคม ปี 2562

สำนักงานฝ่ายการเกษตรต่างประเทศประจำกงศุลใหญ่ แจ้งเรื่อง รายงานตลาดยางพาราธรรมชาติของจีนเดือนมกราคม ปี 2562

Icon

แนวโน้มด้านการตลาดและราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญของสหภาพยุโรบ ระหว่างปี ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓

สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง นำส่งรายงานแนวโน้มด้านการตลาดและราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญของสหภาพยุโรบ ระหว่างปี ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓

Icon

ประกาศกฎระเบียบสุดท้าย National Bioengineered Food Disclosure Standard (NBFDS)

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง นำส่งรายงานการประกาศกฎระเบียบสุดท้าย National Bioengineered Food Disclosure Standard (NBFDS)

Icon

สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

กผง. แจ้งเรื่อง ด้วยสำนักงานเกษตต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอส่งสรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

Icon

Weekly Briefing - Activist investors put climate change on BP's agend

กผง. แจ้งเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

Icon

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการถาวรงาน Beijing Expo 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานโครงการ Beijing Expo 2019 กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการถาวรงาน Beijing Expo 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดนิทรรศการถาวร ณ บ้านไทย (Thailand Pavilion) กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Icon

UNPD - BIOFIN // January 2019

กผง. แจ้งเรื่อง การลงทุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ (Biodiversity Fiance : BIOFIN)

Icon

อินเดียประกาศนโยบายส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร

กผง. แจ้งเรื่อง รัฐสภาอินเดีย ได้ประกาศนโยบายส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร

Icon

การเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย - ยุโรบ ครั้งที่ ๑๒ (ASEM12) ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งเรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย - ยุโรบ ครั้งที่ ๑๒ (ASEM12) ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ดำเนินการติดตามผลการหารือที่กระทรวงการต่างประเทศ จัดทำในประเด็นต่างๆ เพื่อเกิดผลเป็นรูปธรรม

Icon

การทดสอบภาษาอังกฤษ Devawonge Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skill (DIFA TES)

สถาบันเกษตราธิการ สปกษ. แจ้งเรื่อง การขอออกใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ฉบับใหม่หรือขอเพิ่มเติมจะมีค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑๐๐ บาท ตามประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์โรปการ

Icon

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (Personal Assistant to CEO)

กรมทรัพยากรน้ำ แจ้งเรื่อง ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (Personal Assistant to CEO) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ปฎิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาชนลาว

Icon

Notice on the sixth AFACI Co-Chairperson and New National Representative of Bhuta

กผง. แจ้งชื่อ AFACI Chairperson และ National Representative (NR) คนใหม่ของราชอาณาจักรภูฎานภายใต้กรอบความร่วมมือ AFACI

Icon

หนังสือเชิญเข้าร่วมนิทรรศการและงานแสดงสินค้าการเกษตรและอาหารนานาชาติ

กผง แจ้งเรื่อง การเข้าร่วมนิทรรศการและงานแสดงสินค้าการเกษตร และอาหารนานาชาติ (International Green Week Berlin : IGW) ระหว่างวันที่ 18 - 27 มกราคม 2562 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี