อำนาจหน้าที่

       (๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช กฎหมายว่าด้วยปุ๋ย กฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
       (๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพืช
       (๓) ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานสินค้าพืช และให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องดิน น้ํา ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืช การบริการส่งออกสินค้าเกษตร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
       (๔) ให้บริการวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
       (๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ภารกิจตามกฏหมายจัดตั้งกรม

       อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้กรมวิชาการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับพืช โดยศึกษา วิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าพืช รวมทั้งให้คําแนะนําเกี่ยวกับดิน น้ํา ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืช เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชเพื่อพัฒนาผลผลิตพืช ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล และเพื่อให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

การแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร มีดังนี้

(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองการเจ้าหน้าที่
(๓) กองคลัง
(๔) กองแผนงานและวิชาการ
(๕) กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
(๖) กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
(๗) กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
(๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๙) สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
(๑๐) สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
(๑๑) สถาบันวิจัยพืชสวน
(๑๒) สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
(๑๓) สํานักคุ้มครองพันธุ์พืช
(๑๔) สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
(๑๕) สํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
(๑๖)-(๒๓) สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ – ๘

หน่วยงานจัดตั้งภายใน

(๒๔) สำนักนิติการ
(๒๕) กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
(๒๖) กองการยาง
(๒๓) กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

ดูรายละเอียดกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗