นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โทร : 0-2940-5412

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โทร : 0-2579-0582

นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โทร : 0-2579-2279

.

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โทร : 0-2579-2279
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/

-

เลขานุการกรม
โทร : 0-2579-2445, 0-2579-0580

-

รักษาการตำแหน่ง ผอ.สำนักนิติการ
โทร : 0-2940-5395

นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ

ผอ.สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
โทร : 0-2579-4127

-

ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
โทร : 0 2904 6885-95

นายเสกสรร วรรณกรี

ผอ.สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
โทร : 0-2940-6670, 0-2940-6573

นายปัญญา พุกสุ่น

ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
โทร : 0-2579-5583 ต่อ 139, 0-2579-8540

นายปรัชญา วงษา

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
โทร : 0-2579-9551

นางเพลิน สิริวีระพันธุ์

ผอ.กองคลัง
โทร : 0-2579-5243, 0-2579-9589

นางประพิศ วองเทียม

ผอ.กองแผนงานและวิชาการ
โทร : 0-2940-5479

นายธีรภัทร เข็มทอง

ผอ.กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โทร : 0-2579-8542, 0-2940-6803

-

ผอ.กองพัฒนาระบบและ รับรองมาตรฐานสินค้าพืช
โทร : 0-2940-6362-3 ต่อ 1123

นางจิราพรรณ ทองหยอด

ผอ.กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
โทร : 0-2579-3579, 0-2940-5442

นางสาวธิดากุญ แสนอุดม

ผอ.กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการ หลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
โทร : 0-2940-6868, 0-2940-6362

นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร

ผอ.กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
โทร : 0-2940-7129, 0-2940-6308

นายวีรชัย ชุณหสุวรรณ

ผอ.กองการยาง
โทร : 0-2940-7098

-

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร : 0-2940-6872

-

ผอ.สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
โทร : 0-2940-5581

นายศรุต สุทธิอารมณ์

ผอ.สถาบันวิจัยพืชไร่และ พืชทดแทนพลังงาน
โทร : 0-2579-3930

-

ผอ. สถาบันวิจัยพืชสวน
โทร : 0-2940-5484 – 5
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ - ๘

นางสาวจงรัก อิ่มใจ

ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
โทร : 0-5311-4121 – 5

-

ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
โทร : 0-5531-3130, 0-5531-3127

นายธงชัย คำโคตร

ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
โทร : 0-4320-3500, 0-4320-3504

นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย

ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
โทร : 0-4521-0422 – 3

-

ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
โทร : 0-5311-4121 – 5

-

ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
โทร : 0-5531-3130, 0-5531-3127

นางสาวฉันทนา คงนคร

ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
โทร : 0-4320-3500, 0-4320-3504

-

ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
โทร : 0-4521-0422 – 3