เปิดการฝึกอบรมการผลิตหัวเชื้อไส้เดือนฝอย รุ่นที่ 2

เมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2562. นายด

เมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2562. นายดนัย นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดการฝึกอบรมการผลิตหัวเชื้อไส้เดือนฝอย รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย. โดยมี ดร.นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยาและคณะเป็นผู้ฝึกอบรม