การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอกลไกการดำเนินงาน

          เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนาย

          เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562   นายดนัย  นาคประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร  ได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอกลไกการดำเนินงานและ(ร่าง)แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตาม(ร่าง)พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น2  โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ