คณะนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร

       วันที่ 8

       วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางสาวมัลลิกา แก้ววิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร พร้อมนักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและบรรยายแก่คณะนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับคณะนักศึกษา