ผู้ที่กำลังใช้งาน
ชื่อใช้งาน เวลา สถานที่
ผู้เยี่ยมชม น้อยกว่า 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ผู้ที่กำลังใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม 2 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง วัชพืช
Facebook 3 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง การป้องกันกำจัดแมลง ไร และสัตว์ศัตรูพืช
ผู้เยี่ยมชม 4 นาที ที่ผ่านมา กำลังดูหัวข้อความรู้สู้ภัย COVID-19
ผู้เยี่ยมชม 4 นาที ที่ผ่านมา ทำเป็นว่าอ่านแล้ว
ผู้เยี่ยมชม 6 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง แมลงที่น่าสนใจ
Yandex 8 นาที ที่ผ่านมา กำลังดูหัวข้อพืชสวน
ผู้เยี่ยมชม 9 นาที ที่ผ่านมา คลังเอกสารความรู้ หน้าหลัก
Bing 10 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง ทางเลือกการปลูกพืชแซมยาง พืชร่วมยาง และกิจกรรมเสริมรายได้ของชาวสวนยาง
ผู้เยี่ยมชม 11 นาที ที่ผ่านมา กำลังดูหน้าที่ไม่ได้รับอนุญาต
ผู้เยี่ยมชม 13 นาที ที่ผ่านมา กำลังดูหัวข้อการอารักขาพืช
ผู้เยี่ยมชม 13 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง คู่มือการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันโดยวิธีผสมผสาน
ผู้เยี่ยมชม 14 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร(พาราควอต ไกลโฟเซต คลอริไพริฟอส)
ผู้เยี่ยมชม 14 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร(พาราควอต ไกลโฟเซต คลอริไพริฟอส)
ผู้ที่ใช้งานวันนี้ | รีเฟรซหน้านี้