วันที่ 13 มกราคม 2565 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี นายนพพร ศิริพานิช นักกีฏวิยาชำนาญการ และคณะ ร่วมกับสารวัตรเกษตรเกษตรสำนักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับผู้บริโภค ร่วมกันตรวจสอบโกดังไม่มีเลขที่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จับกุมผู้กระทำผิดตาม พรบ. ปุ๋ย วัตถุอันตราย และพันธุ์พืช ข้อกล่าวหา มีไว้ในครอบครอง วอ.4 โดยผิดกฎหมาย มีไว้ในครอบครอง วอ. 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต มีไว้ในครอบครอง วอ.3 ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ขึ้นทะเบียน ขายปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอายัดและเก็บตัวอย่างของกลางส่งห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์เพื่อการดำเนินคดี ต่อไป

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 นางสาวปุณณสร นิลโนรี นักวิชาการเกษตร และคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าปฏิบัติงานโครงการวิจัยการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสร้างชีพให้เกษตรกรผู้รับผลกระทบภัยแล้งเรื่องการขยายการเลี้ยงชีวภัณฑ์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์หนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ น.ส.ปุณณสร นิลโนรี นักวิชาการเกษตร และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองแผนงาน กรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2565 ณ แปลงเกษตรกร อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผอ.สวพ.5 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วันที่ 6-7 มกราคม 2565 นางสาวนราสินี ถี่ถ้วน นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าปฎิบัติงานวิจัยการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองพืชเพื่อกำหนดเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก(ข้าวโพดหวาน)ณ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนราสินี ถี่ถ้วน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าปฎิบัติงานแปลงรวบรวมไม้ผลพันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์ จังหวัดนครนายก และปฏิบัติงานแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายรัชพล รอดพ้น นักวิชาการเกษตร และคณะ ปฎิบัติงานวิจัยการศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตกล้วยหอมเพื่อการส่งออกในจังหวัดปทุมธานี ณ แปลงกล้วยหอม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวปุณณสร นิลโนรี นักวิชาการเกษตร และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าติดตามแปลงต้นแบบหมู่บ้านนวัตกรรมฯ และเข้าติดตามงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 17 พ.ย.64 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายนพพร ศิริพานิช นักกีฎวิทยาชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ปฏิบัติงานตรวจสอบการระบาดของแมลงหวี่ขาวในแปลงผลิตพืชควบคุมสำหรับการส่งออกไปสหภาพยุโรป พื้นที่แปลงเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมงาน 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี