วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร สวพ.5 ครั้งที่ 8/2563 โดยมี ผอ.สวพ.5 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 2 สวพ.5 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิศิษฏิ์ สุภนิพัทธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางวิไลวรรณ อาจหาญและนายวุฒิชาติ ชัยศรี เจ้าหน้าที่การเกษตร เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจรับรองแปลง แหล่งผลิตพืช GAP แปลงใหม่ ไฮโดรโปนิกส์ 1 แปลง, ต่ออายุ ไฮโดรโปนิกส์ 1 แปลง และตรวจติดตาม กล้วย,มะพร้าว,มะนาว รวม 5 แปลง เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้นายนพพร ศิริพานิช นักกีฏวิทยาชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ปฏิบัติงานตรวจแปลงเพาะชำต้นกล้าปาล์มน้ำมัน และตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามพ.ร.บ.3 ฉบับ พื้นที่อำเภอองครักษ์ และอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

วันที่ 30 พฤศจิยน 2563 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมซ้อมรับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นางชญาดา ดวงวิเชียร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 4/2563 โดยมีเกษตรจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษรตร พร้อมด้วย ผอ.กปร. คณะผู้บริหาร สวพ. 5 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จฯ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี และโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ศวพ.ปทุมธานี ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 63 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลวงหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ อาจหาญ เจ้าหน้าที่การเกษตร และคณะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ โดยผู้ตรวจราชการเขต 2 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถนนบางขุนนนท์ แขวงยางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา

ติดต่อ                                                                                     

เบอร์โทรศัพท์ : 02-5205149-50

เบอร์โทรสาร : 02-5205149

เบอร์ห้องการเงิน : 02-0498726

เบอร์ห้อง พรบ. :02-5293090

E-mail : sbp.prathum@yahoo.co.th

Facebook : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี