ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา

                ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มีพื้นที่ ทั้งหมด 13 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา  ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ขอใช้พื้นที่ 4 ไร่ 3 งาน  60 ตารางวา คงเหลือพื้นที่ตั้งของ ศวพ.ปทุมธานี 9 ไร่ 2 ตารางวา เปิดทำการปี 2550 ชื่อศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตปทุมธานี ต่อมาปี 2552เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี จนกระทั่งปัจจุบัน