5 ธันวาคม 2023

หน้าแรก

ข่าว/กิจกรรม

หนังสือ/คู่มือเผยแพร่

พันธุ์รับรอง-แนะนำ
ปี 2561-2565

คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

คู่มือการขออนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร

พันธุ์รับรอง-แนะนำ
ปี 2561-2565

พันธุ์รับรอง-แนะนำ
ปี 2561-2565

สื่อกรมวิชาการเกษตร เพื่อเกษตรกร

แบคทีเรียบีที ควบคุมหนอน

ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มละลายฟอสเฟต

ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ คืออะไร?

ควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว ตามวิถีเกษตรอินทรีย์ อย่างยั่งยืน