2 มีนาคม 2024
วันที่ 10 มีนาคม 2566
นางสาวอรนลิน ศรีสุขใส นักวิชาการเกษตร และทีมงาน ได้ติดตามผลการดำเนินงานและเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตแปลงต้นแบบการผลิตพืชสมุนไพร ภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรชีวภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประจำปี 2566 ได้แก่
1) แปลงดาวเรือง ในพื้นที่ของคุณดวงพร แพร้วรุ่งเรือง ประธานวิสาหกิจแปรรูปสมุนไพรกลุ่มสตรี ในโครงการพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย หมู่ 5 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
2) แปลงหม่อน และกระท่อม ในพื้นที่ของ คุณมานพ เอกรัตน์วิไล สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี