2 มีนาคม 2024
วันที่ 13-14 มีนาคม 2566
นายกิรนันท์ เหมาะประมาณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางรักชนก มีเสียง นักวิชาการเกษตร เข้าติดตามผลการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในแปลงต้นแบบ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง และ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการพืช