2 มีนาคม 2024
วันที่ 14 มีนาคม 2566
นายเกรียงศักดิ์ ชาติปรีดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี และนายกิรนันท์ เหมาะประมาณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ รับทราบประเด็นปัญหา และระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในประเด็นการใช้ลิงในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะพร้าว ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า (Wildlife Frands Foundation) จ.เพชรบุรี และบริษัทอำพลฟูดส์ คณะผู้วิจัยจากสถาบันวิจัยพืชสวน และคณะที่ปรึกษา กรมวิชาการเกษตร